Red Bridge On The Monon

The Monon Trail, Indianapolis, Indiana